Overall

TCKTFLSKINTFFTFNGBFGBPFRFRFTDIRFTD
91271902000200

Additional Stats for 2023

TCKTFLSKINTFFTFNGBFGBPFRFRFTDIRFTD
91271922

By Game